Thống Kê KQXSMB theo tổng - Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt theo Tổng

Chat

Thống kê giải đặc biệt XSMB theo tổng

down-arrow Cuộn đến ngày hiện tại
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
98112
30-11-2022
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
52770
01-12-2022
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
24523
02-12-2022
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
10576
03-12-2022
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
05028
04-12-2022
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
13454
05-12-2022
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
84807
06-12-2022
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
85979
07-12-2022
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
38522
08-12-2022
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
93971
09-12-2022
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
82978
10-12-2022
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
20815
11-12-2022
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
65180
12-12-2022
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
96688
13-12-2022
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
48507
14-12-2022
CL
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
92059
15-12-2022
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
13086
16-12-2022
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
71424
17-12-2022
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
32505
18-12-2022
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
90230
19-12-2022
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
40448
20-12-2022
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
74562
21-12-2022
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
65438
22-12-2022
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
33027
23-12-2022
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
09534
24-12-2022
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
95636
25-12-2022
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
03400
26-12-2022
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
97797
27-12-2022
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
55145
28-12-2022
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
51849
29-12-2022
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
54112
30-12-2022
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
55291
31-12-2022
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
16705
01-01-2023
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
49265
02-01-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
25649
03-01-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
75757
04-01-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
76191
05-01-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
45370
06-01-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
39597
07-01-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
20040
08-01-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
78014
09-01-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
81191
10-01-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
04942
11-01-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
18452
12-01-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
60762
13-01-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
62940
14-01-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
44221
15-01-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
48260
16-01-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
53363
17-01-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
45282
18-01-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
62857
19-01-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
91869
20-01-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
52371
25-01-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
34164
26-01-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
72859
27-01-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
87219
28-01-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
76479
29-01-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
16179
30-01-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
30061
31-01-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
34838
01-02-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
60755
02-02-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
52766
03-02-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
64948
04-02-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
06194
05-02-2023
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
35492
06-02-2023
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
18198
07-02-2023
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
88864
08-02-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
29337
09-02-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
85120
10-02-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
98713
11-02-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
09841
12-02-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
41916
13-02-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
56141
14-02-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
18158
15-02-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
65243
16-02-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
18435
17-02-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
44971
18-02-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
37264
19-02-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
32775
20-02-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
90781
21-02-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
31357
22-02-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
01964
23-02-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
16979
24-02-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
30415
25-02-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
67360
26-02-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
93758
27-02-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
55827
28-02-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
76102
01-03-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
47577
02-03-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
37856
03-03-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
06743
04-03-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
58118
05-03-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
39919
06-03-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
75877
07-03-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
73787
08-03-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
68205
09-03-2023
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
24420
10-03-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
47076
11-03-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
56695
12-03-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
17375
13-03-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
67879
14-03-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
67724
15-03-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
89581
16-03-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
59389
17-03-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
57570
18-03-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
86903
19-03-2023
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
24192
20-03-2023
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
81664
21-03-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
08798
22-03-2023
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
45483
23-03-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
48657
24-03-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
32273
25-03-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
57765
26-03-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
83230
27-03-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
66228
28-03-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
86367
29-03-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
11504
30-03-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
59381
31-03-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
70344
01-04-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
01844
02-04-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
52333
03-04-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
75345
04-04-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
96226
05-04-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
89911
06-04-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
49736
07-04-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
29815
08-04-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
10026
09-04-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
06363
10-04-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
16039
11-04-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
37195
12-04-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
44265
13-04-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
57534
14-04-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
27414
15-04-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
41248
16-04-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
65576
17-04-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
71661
18-04-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
46285
19-04-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
24623
20-04-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
47914
21-04-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
64652
22-04-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
71679
23-04-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
42105
24-04-2023
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
85483
25-04-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
89675
26-04-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
80755
27-04-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
13196
28-04-2023
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
54639
29-04-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
90819
30-04-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
61820
01-05-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
00865
02-05-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
85576
03-05-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
81918
04-05-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
82647
05-05-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
02904
06-05-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
88060
07-05-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
44481
08-05-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
58546
09-05-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
97996
10-05-2023
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
63134
11-05-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
84102
12-05-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
19949
13-05-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
67753
14-05-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
90956
15-05-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
19031
16-05-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
67949
17-05-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
22632
18-05-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
22317
19-05-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
70452
20-05-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
45297
21-05-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
32754
22-05-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
95972
23-05-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
19966
24-05-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
20319
25-05-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
36191
26-05-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
96237
27-05-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
79459
28-05-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
85867
29-05-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
20765
30-05-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
88961
31-05-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
95921
01-06-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
71963
02-06-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
00370
03-06-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
04408
04-06-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
00081
05-06-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
83079
06-06-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
40357
07-06-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
13437
08-06-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
84288
09-06-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
01936
10-06-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
46260
11-06-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
55442
12-06-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
88661
13-06-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
57854
14-06-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
46904
15-06-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
76830
16-06-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
96361
17-06-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
94351
18-06-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
59915
19-06-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
51232
20-06-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
58534
21-06-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
84267
22-06-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
83660
23-06-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
09870
24-06-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
63634
25-06-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
03493
26-06-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
49195
27-06-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
97495
28-06-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
06920
29-06-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
69851
30-06-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
90746
01-07-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
57123
02-07-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
96894
03-07-2023
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
06883
04-07-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
29397
05-07-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
44798
06-07-2023
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
93076
07-07-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
98215
08-07-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
05408
09-07-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
58222
10-07-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
45631
11-07-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
67115
12-07-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
26902
13-07-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
78668
14-07-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
08897
15-07-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
51351
16-07-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
22406
17-07-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
20080
18-07-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
15339
19-07-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
58286
20-07-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
35944
21-07-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
27433
22-07-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
58062
23-07-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
62442
24-07-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
75659
25-07-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
87929
26-07-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
21171
27-07-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
40915
28-07-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
69358
29-07-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
55741
30-07-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
72615
31-07-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
04430
01-08-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
88137
02-08-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
80288
03-08-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
56177
04-08-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
45710
05-08-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
74923
06-08-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
08672
07-08-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
80766
08-08-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
59261
09-08-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
25102
10-08-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
90299
11-08-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
06848
12-08-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
84528
13-08-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
16893
14-08-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
41861
15-08-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
82019
16-08-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
79186
17-08-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
47887
18-08-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
41830
19-08-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
92009
20-08-2023
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
27221
21-08-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
60279
22-08-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
63734
23-08-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
57973
24-08-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
82843
25-08-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
94958
26-08-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
18448
27-08-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
83185
28-08-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
49278
29-08-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
76551
30-08-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
73040
31-08-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
61379
01-09-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
06380
02-09-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
31186
03-09-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
08811
04-09-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
06367
05-09-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
15269
06-09-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
49956
07-09-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
13676
08-09-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
35252
09-09-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
35902
10-09-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
63768
11-09-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
73132
12-09-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
56650
13-09-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
59722
14-09-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
13720
15-09-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
11724
16-09-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
22365
17-09-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
43104
18-09-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
50925
19-09-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
40303
20-09-2023
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
52566
21-09-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
22714
22-09-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
76922
23-09-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
62778
24-09-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
68779
25-09-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
45236
26-09-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
93447
27-09-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
11698
28-09-2023
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
07044
29-09-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
19237
30-09-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
07289
01-10-2023
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
80973
02-10-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
34556
03-10-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
53139
04-10-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
88733
05-10-2023
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
73121
06-10-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
26547
07-10-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
75188
08-10-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
91245
09-10-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
84521
10-10-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
49140
11-10-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
50875
12-10-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
40620
13-10-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
59454
14-10-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
15013
15-10-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
94540
16-10-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
70876
17-10-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
28600
18-10-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
45305
19-10-2023
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
42888
20-10-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
57349
21-10-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
91918
22-10-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
45844
23-10-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
91388
24-10-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
61380
25-10-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
26788
26-10-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
74036
27-10-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
07157
28-10-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
38050
29-10-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
34684
30-10-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
39267
31-10-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
20136
01-11-2023
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
93127
02-11-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
65761
03-11-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
55858
04-11-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
13484
05-11-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
91484
06-11-2023
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
10949
07-11-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
98526
08-11-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
34562
09-11-2023
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
94670
10-11-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
08391
11-11-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
98375
12-11-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
19412
13-11-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
85800
14-11-2023
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
33859
15-11-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
54869
16-11-2023
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
95110
17-11-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
98371
18-11-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
38429
19-11-2023
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
49071
20-11-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
17948
21-11-2023
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
14670
22-11-2023
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
57999
23-11-2023
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
20952
24-11-2023
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
08816
25-11-2023
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
11873
26-11-2023
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
84757
27-11-2023
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
11913
28-11-2023
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
03141
29-11-2023
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
07426
30-11-2023
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng là tổng hợp toàn bộ các giải đặc biệt miền Bắc kèm theo tổng đề (tổng 2 số cuối của số đó). Để tính tổng đề, bạn chỉ cần cộng hai số cuối lại với nhau và nếu tổng lớn hơn 10, chỉ lấy hàng đơn vị.

Ví dụ: Giải đặc biệt với số 17375 có 2 số cuối là 75 và tổng 2 số cuối là 7 + 5 = 12, vậy tổng đề là 2. Giải đặc biệt với số 56695 có 2 số cuối là 95 và tổng 2 số cuối là 9 + 5 = 14, vậy tổng đề là 4.

Bảng thống kê giải đặc biệt được tô màu xanh cho 2 số cuối cùng giúp người chơi dễ nhận biết, số màu đỏ là tổng đề trong ngày. Thống kê tổng đặc biệt xổ số miền Bắc giúp người chơi có thể nhanh chóng kiểm tra xu hướng đề về gần đây (tổng chẵn, tổng lẻ, tổng lớn, tổng bé...).

Hãy truy cập vào trang web XS Minh Ngọc hàng ngày để biết thêm thông tin chi tiết mới nhất bạn nhé.

Xxxfseo.com